С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Актуализиран е състава на Обществен съвет към Детска градина „Щастливо детство“ с нови членове, а именно :

  1. Галина Панайотова Безова – председател
  2. Десислава Стоянова Георгиева – член
  3. Виктория Миткова Йорданова – член
  4. Миглена Костадинова Христова – член
  5. Мария Славкова – член,представител на финансиращия орган – Община Ямбол.

                  Резервни членове :

                   1.Живка Николова

                   2.Диана Георгиева

                   3.Камелия Дунева – резервен представител на Община Ямбол.

        

         Членовете на обществения съвет се определят за срок от три години.