ДОКУМЕНТИ

 Документи за учебната 2022 - 2023г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Документи 2022 г.

 Заповед на МЗ относно "Временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи 2021 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи 2020 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация на работата на детската градина през учебната 2019-2020 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Бюджет за 2019 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджет за 2018 г.

Годишни теметични разпределения 2017-2018г.

 

 График за провеждане на дейностите извън образователните изисквания за 2017 - 2018г-

Приложение 1 - Списък на услугите от ДАЗД

Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги

Приложение 3 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

План за лятна работа на Детската градина

 Взаимодействие на доставчиците на социални услуги при случаи на инциденти с деца

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Списък на служителите в ДГ "Щастливо детство"

БЮДЖЕТ ЗА 2017Г.

Годишен отчет за 2016г.

Такси на детските градини.

Етичен кодекс на работещите с деца.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗБОР НА "ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ" !

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Правилник за организация на дейността

Организация на учебния план

Стратегически план за развитие